Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Stadgar PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administrator   
2008-08-06 16:55

Stadgar för
Museiföreningen Gefle - Dala Jernväg

Stadgarna antagna med nedan angivna ändringar vid konstituerande föreningsmöte i Falun den 18 mars 1975.
Föreningens namn ändrat enligt protokoll från föreningsmöte den 28 november 1987.
Namnändringen införd i stadgarna. Ändringar i stadgar i paragraf No 1 och 14 antagna på årsmötet 2006-03-26


§ 1
Ändamål

Museiföreningen Gefle - Dala Jernväg, MfGDJ, stiftad den 14 december 1974, är en ideell
sammanslutning med styrelsens säte i Falun.
Huvudmålsättningen skall vara att för framtiden bevara, renovera och levandegöra såväl historisk som
kulturellt intressant järnvägsmateriel inom Bergslagsregionen men även i särskilda fall utanför regionen.
Föreningen skall även verka för att kunna företaga resor med materialen för medlemmar och
allmänhet och att samarbeta med likartade föreningar.
§ 2
Ledning och beslut

Högsta beslutande instans inom föreningen är årsmötet. För den omedelbara ledningen av föreningens
verksamhet under tiden mellan ordinarie årsmöten svarar styrelsen.
§ 3
Medlemskap

Medlemskap erhålls genom inbetalning av medlemsavgiften till föreningens postgirokonto 68 55 03 - 5.
§ 4
Medlemsavgift

Årsavgiften för medlem skall vara erlagd för februari månads utgång. Avgiftens storlek bestämmas av
årsmötet och skall gälla nästkommande verksamhetsår. Hedersmedlem är befriad från avgifter.

§ 5
Hedersmedlem

Person, som gjort sig särskilt förtjänt därav, kan av styrelsen utses till hedersmedlem.

§ 6
Medlems frivilliga utträde och uteslutande av medlem

Vill medlem under pågående verksamhetsår utträda ur föreningen skall anmälan härom göras till styrelsen.
Vid behov av uteslutning av medlem ur föreningen fordras beslut vid föreningsmöte med ¾ majoritet.
Medlem som uppenbarligen skadar föreningen och dess verksamhet kan omedelbart uteslutas
genom enhällig styrelses beslut. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

§ 7
Deltagande i resor, studiebesök och övrig verksamhet

Deltagare i resor, studiebesök och övrig verksamhet skall följa de regler och förhållningsorder som
kan meddelas av därtill behörig person eller instans.

§ 8
Möten

Med MfGDJ hålles ordinarie årsmöte senast under mars månad. Föreningsmöte sammankallas när styrelsen
så finner erforderligt eller då minst 25 % av totala medlemsantalet skriftligen till styrelsen gör framställning härom.

§ 9
Kallelse till möte

Kallelse till ordinarie årsmöte sker genom styrelsens försorg och skall jämte förteckning över de ärenden som skall
förekomma utsändas till varje medlem minst 14 dagar före årsmötet.
Kallelse till extra årsmöte eller föreningsmöte upptagande de ärenden som skall förekomma
skall utsändas från styrelsen till varje medlem minst 10 dagar före extra årsmöte eller föreningsmöte.

§ 10
Rösträtt på möte

Rösträtt på möte tillkommer endast närvarande medlem. Röstning sker öppet såvida inte annorlunda beslutas.
Röstning med slutna sedlar skall dock företagas om någon begär det. Mötesbeslut fattas med enkel
röstövervikt utom i frågor rörande ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning,
i vilka fall för giltigt beslut erfordras ¾ av avgivna röster. Vid lika röstetal gäller den mening som företrädes av mötets ordförande.

§ 11
Ärenden vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
a) Val av ordförande för årsmötet
b) Val av protokollförare samt två justeringsmän
c) Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
d) Föredragning av styrelsens berättelse för det sist förflutna verksamhetsåret
e) Föredragning av föreningens ekonomiska ställning för samma tid
f) Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid
g) Fråga om fastställande av balansräkning
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i) Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
j) Frågor som av enskild medlem stadgeenligt väckts
k) Fastställande av antalet styrelseledamöter
l) Val av föreningens och tillika styrelsens ordförande
m) Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
n) Val av två revisorer och en revisorssuppleant
o) Val av valberedning
p) Fråga om nästa års medlemsavgift
q) Övriga frågor
§ 12
Ärenden vid föreningsmöte
Vid föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:
a) Ärenden som av styrelsen hänskjutits till föreningsmötet
b) Frågor som av enskild medlem stadgeenligt väckts
c) Övriga frågor
§ 13
Medlems förslag av ärende till möte

Önskar medlem förelägga möte visst ärende, som anges i kallelsen, skall medlemmen minst 20 dagar före möte
inkomma med förslag härom till styrelsen, som framlägger förslaget jämte eget yttrande vid mötet.
Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

§ 14
Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande samt minst fyra ledamöter och suppleanter.
Styrelsen konstituerar sig för övrig själv. Val till styrelsemedlemmar skall ske enligt följande:
Ordförande väljs på ett (1) år, vice ordförande på två (2) år, sekreterare på två (2) år, kassör på ett (1) år.
Supleanter väljs på ett (1) år. med omvänd ordning året där på.
Ordinarie årsmöte utser styrelsen för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.
Styrelsen kan utse arbetsutskott eller funktionär för särskild uppgift.
§ 15
Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst hälften av antalet
ledamöter är närvarande. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som
företrädes av ordförande. Suppleanter och ledare för arbetskommittéer kallas till
samtliga styrelsesammanträden men har ej rösträtt.

§ 16
Protokoll
Protokoll skall föras vid års- och föreningsmöte samt styrelsens
sammanträde och vara justerade. Protokoll över styrelsesammanträden
skall vara öppna inom föreningen.

§ 17
Förvaltning, räkenskaper och revision
Föreningens egendom förvaltas av styrelsen. Styrelsen är ålagd
att föra fullständiga räkenskaper, vilka skall sammanföras i bokslut med
kalenderår som räkenskapsår. Verksamhetsberättelse för året skall upprättas och tillika med bokslut och
justerade protokoll föreläggas revisorerna minst 21 dagar före årsmöte och därpå
framläggas för årsmötet. Av revisor begärd upplysning angående förvaltning och räkenskaper skall lämnas.
Revisorerna skall avge revisionsberättelse till årsmötet.

§ 18
Teckning av föreningens firma
Föreningens firma tecknas:
Mf (Museiföreningen)
Gefle - Dala Jernväg
/Firmatecknare/
Styrelsens ordförande och kassör äger att var för sig teckna föreningens firma.
Om ordförande ej annorlunda bestämmer, undertecknar sekreteraren alla
urgående skrivelser.

§ 19
Uppbörd av avgifter, bidrag m.m. och utbetalningar
Kassören uppbär alla avgifter, bidrag m.m. Föreningens postgirokonto skall
dock företrädesvis användas. Kassören verkställer alla utbetalningar,
vilka skall attesteras av ordföranden.

§ 20
Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut på dels ett föreningsmöte dels på ett tidigast två
månader därefter hållet föreningsmöte. Vid varje val krävs en majoritet av ¾ av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgar skall senast 21 dagar före båda föreningsmötena tillställas medlemmarna.

§ 21
Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen sker genom beslut på dels på ett ordinarie årsmöte och dels på ett tidigast
två månader därefter hållet extra årsmöte. Vid varje val krävs en majoritet av ¾ av antalet röster.
Förslag till upplösning av föreningen skall senast 21 dagar före båda mötena tillställas medlemmarna.
Vid dessa årsmöten fattas beslut om disposition av föreningens tillgångar.

§ 22
Egendom och andelar
All föreningens egendom är för medlemmarna gemensam och får ej pantsättas eller tagas i mät
för medlems enskilda gäld. Andelar är att betrakta som donation till föreningen och
medför ej utan medlemskap rösträtt vid möte.
Senast uppdaterad 2008-11-15 16:24
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack